OPTATIVES

LA NOSTRA OFERTA D’OPTATIVES

INFORMÀTICA i TIC’S

TOTS ELS CURSOS

L’objectiu és que l’alumne assoleixi uns coneixements bàsics d’informàtica que li permetin utilitzar un ordinador personal com a eina per a estudis i aprenentatges posteriors i contribuir a l’adquisició de la competència referida a Tractament de la informació i competència digital, imprescindible per desenvolupar-se en un món que canvia pel constant flux d’informació generat i transmès mitjançant unes tecnologies de la informació cada vegada més potents i omnipresents.

FRANCÉS

TOTS ELS CURSOS

L’aprenentatge d’una segona llengua estrangera incideix en la formació general i contribueix específicament a desenvolupar les capacitats del llenguatge i de la comunicació. A més, prepara a l’alumnat per a usar aquesta llengua en els estudis posteriors o en la seva inserció en el món de la feina.

Al finalitzar 4t ESO l’alumne té la posibilitat d’examinar-se per obtenir la certificació A2 en aquesta llengüa.

ALEMANY

TOTS ELS CURSOS

L’aprenentatge d’una segona llengua estrangera incideix en la formació general i contribueix específicament a desenvolupar les capacitats del llenguatge i de la comunicació. A més, prepara a l’alumnat per a usar aquesta llengua en els estudis posteriors o en la seva inserció en el món de la feina.

Al finalitzar 4t ESO l’alumne té la posibilitat d’examinar-se per obtenir la certificació A2 en aquesta llengüa.

CULTURA CLÀSSICA

2n, 3r i 4tESO

L’assignatura de Cultura Clàssica té com a finalitat facilitar als l’alumnat una visió inicial i global de les civilitzacions grega i romana en els àmbits literari, artístic, filosòfic, científic i lingüístic, perquè, a partir d’l’estudi dels seus principals aspectes, pugui prendre consciència de la pervivència i actualitat de els mateixos en la cultura occidental, així com fomentar l’interès per la conservació de el patrimoni cultural i artístic heretat.

EDUCACIÓ PLÀSTICA, VISUAL I AUDIOVISUAL

 4t ESO

L’Educació Plàstica, Visual i Audiovisual neix de la necessitat de potenciar en l’estudiant la capacidad de comprendre els estímuls visuals que rep i expressar-se, al seu torn, a través dels seus propis missatges visuals. El punt de partida cap a l’adquisició d’aquest mitjà de comunicació (el llenguatge plàstic i visual) ha de ser la realitat quotidiana, tant la que proporciona la naturalesa com la desarrollada per l’home: premsa, disseny, cinema, televisió, imatge digital, entorn multimèdia, etc.

INICIACIÓ A L’ACTIVITAT EMPRENEDORA I EMPRESARIAL

2n ESO, 3r ESO i 4t ESO

Aquesta matèria inclou aspectes teòrics i pràctics que pretenen preparar els joves per a exercir una ciutadania participativa i responsable així com promoure l’exercici professional per la via de l’emprenedoria. D’aquesta manera, entre els continguts que es desenvolupen s’incideix en l’autoconeixement i la presa de decisions vocacional, el coneixement del concepte d’emprenedor i les seves característiques i funcions principals, a més dels passos a seguir per crear un negoci propi o contribuir a la innovació dins d’una organització

 COMPETÈNCIA COMUNICATIVA ORAL EN ANGLÉS

3r ESO i 4t ESO

L’aprenentatge de l’anglés cobra una especial rellevància en un món pluricultural i plurilingüe. El principal objectiu d’aquesta assigantura és treballar la capacitat de comunicació en aquesta llengua ja que, avui en dia, l’adquisició d’un adequat nivell d’anglès és una necessitat per a l’accés a la informació, al món laboral i al coneixement en àmbits de la vida com el professional, cultural, polític i social.

 LABORATORI DE CREACIÓ AUDIVISUAL

1r ESO